Regulament

 Regulament al programului de voluntariat

“Voluntar la UBB”

Hotararea Consiliului de Administratie al UBB (Nr. 19.009 / 08.07.2015)

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art. 1

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, denumită în continuare Universitatea” sau „UBB”, în baza autonomiei universitare și a Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, organizează programul “Voluntar la UBB”. În baza acestui program se creează cadrul de participare a studenţilor și tinerilor la activităţi de voluntariat desfășurate în cadrul Universității (didactice, de cercetare, administrative și sociale).

Art. 2

Prezentul regulament este adoptat de către Senatul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca la propunerea Consiliului de Administrație și a Centrului de Dezvoltare Universitară și Management al Calității (CDUMC).

Capitolul II – Organizarea voluntariatului

Art. 3

(1) CDUMC este structura care administrează programul de voluntariat „Voluntar la UBB” în cadrul Universității.

(2) CDUMC promovează programul „Voluntar la UBB” printr-o secțiune dedicată, în cadrul site-ului www.ubbcluj.ro .

Art. 4

(1) Fiecare program de voluntariat va fi condus de un Coordonator de Voluntari, denumit in continuare Coordonator.

(2) Coordonatorul este o persoană care are contract de muncă în cadrul UBB.

(3) Coordonatorul va colabora cu CDUMC pe toată perioada desfășurării programului de voluntariat din acea structură. Directorul/Șeful structurii va transmite CDUMC datele de contact ale persoanei desemnate Coordonator.

Art. 5

(1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi UBB, conform prevederilor legale aflate în vigoare.

(2) Contractul de voluntariat se încheie în 3 exemplare, din care unul revine voluntarului, unul structurii în cadrul căreia își desfășoară activitatea și unul pentru CDUMC. Contractul de voluntariat se înregistrează în Registrul de evidență al Voluntarilor, aflat la CDUMC.

(3) Voluntarul își va desfășura activitatea conform fișei de voluntariat întocmită potrivit prevederilor legale. În cazul în care activitatea desfășurată o cere, voluntarul va semna și alte anexe la contractul de voluntariat conform specificului fiecărei structuri.

Art. 6

(1) Programul de voluntariat se poate desfășura pe tot parcursul anului, în funcție de nevoile structurilor Universității.

(2) Perioada minimă pentru care se desfășoară orice activitate de voluntariat este o lună de zile.

(3) Timpul de lucru reprezintă orice perioadă în care voluntarul prestează activitățile de voluntariat, se află la dispoziţia coordonatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului de voluntariat, regulamentului programului de voluntariat şi ale legislaţiei în vigoare. Timpul de lucru este cuprins între 40 de ore pe lună și 80 de ore pe lună, conform contractului semnat.

Capitolul III – Obligaţiile voluntarului

Art. 7

(1) Activitățile desfășurate în cadrul programului „Voluntar la UBB” nu înlocuiesc alte activități didactice sau de alt fel.

(2) Voluntarul trebuie să își stabilească programul de lucru împreună cu coordonatorul, astfel încât să poată să își îndeplinească obligațiile asociate frecventării cursurilor (școlare sau universitare, după caz) sau orice alte obligații ce-i revin din terțe activități în care este implicat.

Art. 8

Pe perioada contractului de voluntariat, voluntarul va respecta Regulamentul de ordine interioară din cadrul structurii în care își desfășoară activitatea, precum și orice alte regulamente și prevederi aplicabile în cadrul UBB.

Art. 9

Responsabilitatea voluntarului va acoperi și eventualele daune patrimoniale pe care acesta le cauzează prin îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea sarcinilor din contractul de voluntariat.

Art. 10

(1) Voluntarul trebuie să respecte programul de lucru stabilit de comun acord cu coordonatorul.

(2) Absența nemotivată de la programul de lucru va fi sancționată cu avertisment în scris.

(3) La acumularea a 2 avertismente scrise contractul de voluntariat încetează de drept, prin denunțare unilaterală din partea Universității Babeș-Bolyai, fapt comunicat atât voluntarului, cât și CDUMC, prin mail, într-o decizie întocmită și semnată de coordonator, scanată în format .PDF.

Art. 11

Voluntarul se obligă să prezinte coordonatorului, înainte de data semnării contractului de voluntariat, o adeverință de la medicul de familie care să ateste că este apt din punct de vedere medical pentru desfășurarea activităților de voluntariat, în condițiile specifice structurii UBB.

Capitolul IV – Obligațiile coordonatorului

Art. 12

(1) CDUMC va facilita elaborarea fişei de protecţie a voluntarului care să cuprindă regulile privind Securitatea și Sănătatea în Muncă, Medicina Muncii, PSI și Situații de Urgență, protecţia mediului. Înainte de începerea activității propriu-zise de voluntariat, coordonatorul va înmâna fiecărui voluntar, pe bază de semnătură, acest document şi va instrui voluntarul în ceea ce privește desfășurarea activităților specifice.

(2) Coordonatorul desemnat este responsabil de instruirea voluntarilor ce urmează să își desfășoare activitatea în cadrul acelei structuri, de integrare a lor în activitatea structurii, precum și de stabilirea programului acestora.

(3) Coordonatorul are obligația să se asigure că voluntarul are condiții optime pentru desfășurarea activității.

(4) În situații de indisciplină, absențe nemotivate sau comportament inadecvat, Coordonatorul va propune încetarea contractului de voluntariat conform legii.

Art. 13

(1) Coordonatorul va întocmi o fișă de prezență lunară pentru fiecare lună în care se desfășoară activitatea de voluntariat. Pentru luna curentă fișa de prezență lunară va fi transmisă către CDUMC semnată și scanată în format .PDF, la adresa de e-mail voluntariat@ubbcluj.ro până la data de 28 ale fiecărei luni.

(2) La finalul contractului de voluntariat, Coordonatorul va întocmi un raport privind activitățile desfășurate de voluntar precum și abilitățile dezvoltate pe perioada contractuală. Raportul va fi trimis către CDUMC semnat și scanat în format .PDF la adresa de e-mail voluntariat@ubbcluj.ro. Raportul de activitate va conţine obligatoriu următoarele elemente:

 1. a) activităţile de voluntariat prestate;
 2. b) atribuţiile asumate;
 3. c) aptitudinile dobândite.

(3) Pe baza raportului de la Alin. (2), CDUMC eliberează, după 3 zile lucrătoare un certificat de voluntariat, care va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

 1. a) datele de identificare ale Organizaţiei-Gazdă;
 2. b) numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
 3. c) numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
 4. d) numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
 5. e) perioada şi numărul de ore de voluntariat;
 6. f) numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
 7. g) numele şi prenumele reprezentantului legal al Organizaţiei-Gazdă;
 8. h) menţiunea “Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”.

Art. 14

Coordonatorul poartă răspunderea corectitudinii datelor raportate lunar către CDUMC. Raportarea unor date false va fi supusă prevederilor Regulamentului intern al UBB precum și ale legislației în vigoare.

Capitolul V – Modul de selecție a voluntarilor

Art. 15

Selecția voluntarilor se va face în raport cu abilitățile și competențele fiecăruia, în funcție de caracteristicile activității desfășurate în fiecare structură, de către coordonator.

Art. 16

Universitatea își rezervă dreptul de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar, în funcție de tipul de activitate desfășurată.

Capitolul VI – Alte prevederi

Art. 17

(1) Durata de înrolare în programul „Voluntar la UBB” va fi stabilită în contractul de voluntariat conform activităţii solicitate. Acolo unde este cazul, se pot accepta şi colaborări mai scurte, pe intervale de timp sau pe acţiuni specifice.

(2) În funcție de nevoi, contractul de voluntariat poate fi prelungit prin acordul scris al părților și cu notificarea CDUMC.

Art. 18

Întreruperea colaborării în programul „Voluntar la UBB” se poate face cu un preaviz de 15 zile acordat voluntarului sau adus la cunoştinţa Coordonatorului de către voluntar. Durata de preaviz nu se aplică în cazul încheierii colaborării pe motive disciplinare.

Art. 19

(1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contractul de voluntariat.

(2) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.

Art. 20

Neînţelegerile ivite în executarea sau interpretarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere. În cazul în care neînţelegerile persistă, litigiul se va soluţiona de instanţele judecătorești competente din municipiul Cluj-Napoca.

 Capitolul VII – Dispoziții finale

Art. 21

(1) Prezentul Regulament, precum şi modificările şi completările ulterioare, se adoptă de către Senatul Universităţii.

(2) Prezentul Regulament și anexele sale intră în vigoare la data aprobării sale prin Hotărârea Senatului Universității și se aduce la cunoştinţa membrilor comunităţii academice prin publicarea pe site-ul Universităţii.

 

Acest Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al Universității Babeș-Bolyai din data de 8 iulie 2015.